Gợi ý đáp án đề thi thử môn Sinh học THPT quốc gia 2017 tại Hà Nội

81. B                                                               82. C 83. B                                                               84. A 85. 8                                                                86. B 87. B                                                               88. B 89.C                                                                90.D 91. B                                

Xem Chi Tiết